top of page

 Bolagsordning 

Här hittar du vår bolagsordning för Lohilo Foods AB (publ).

§1 Bolagets firma är Lohilo Foods AB (publ).

§2  Styrelsen skall ha sitt säte i Växjö kommun.

§3  Bolaget skall vara att bedriva tillverkning, import, export och försäljning av glassprodukter, dryck, snacks och andra konfektyrvaror till detaljist och konsument, samt att idka därmed förenlig verksamhet.

§4  Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§5  Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 st och högst 40 000 000 st.

§6  Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 6 styrelseledamöter med högst tre suppleanter. Styrelseledamöterna och suppleanterna väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§7  För granskning av Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning, utses på ordinarie bolagsstämma en till två revisorer. Om endast en revisor väljs skall en revisorssuppleant väljas.

§8  Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri (DI). För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§9  Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

9. Val av styrelse och revisor

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår (01.01-12.31)

§ 11 Avstämningsförbehåll: Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett av avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005 :551). Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1198:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Avstämningsförbehåll gäller från och med 2019-11-22.

bottom of page