top of page

 Bolagsstyrning 

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av information om bolaget och dess utveckling. Lohilo Foods bolagsstyrning utgår från aktiebolagslagen, bolagsordningen, First Norths regelverk samt interna regler och föreskrifter.

Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Lohilo Foods omfattas inte formellt av Koden och bolagets styrelse har för närvarande valt att inte tillämpa Koden. Vi strävar dock efter att följa Koden i de avseende som är relevant för bolaget med hänsyn till den verksamhet som bedrivs.

Bolagsstämma i enlighet med aktiebolagslagen utövas aktieägarnas inflytande i bolaget på bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma beslutar aktieägarna i centrala frågor, såsom exempelvis ändring av bolagsordningen, fastställande av resultat- och balansräkningar, eventuell utdelning och andra dispositioner av bolagets vinst, val av styrelseledamöter och revisorer samt beslut om ersättning till desamma samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Organisationsnummer

Bolagets organisationsnummer är 556740-7050. Bolaget registrerades år 2007. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen.

 

Redovisningsprinciper

Årsredovisningarna har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

bottom of page