top of page

 Årsstämma 2022 

Här finns information om årsstämman för Lohilo Foods AB (publ) 2023-06-02.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LOHILO FOODS AB (publ)

 

Aktieägarna i Lohilo Foods AB, 556740-7050, (”Lohilo” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma
fredagen den 2 juni 2023. kl. 15:00 på bolagets huvudkontor på Nylandavägen 2 i Växjö.
Stämmolokalen öppnas kl. 14.45 för inregistrering. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts
när stämman öppnar.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
o vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 maj 2023, och,
om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna
senast måndagen den 29 maj 2023, samt
o anmäla sig till bolaget senast måndagen den 29 maj 2023 per e-post till
daniel.broman@lohilofoods.com. Anmälan kan också göras per telefon +46 470-72 91 78
(Daniel Broman) eller skriftligen till Nylandavägen 2, 352 50 Växjö. I anmälan ska uppges
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer
dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2)
lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att
äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear
Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 29 maj 2022, vilket
innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god
tid före nämnda datum.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren
undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person
ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den
juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra
behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. 
Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 22 329 899
stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning vid stämman.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
14. Val av revisor.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner etc
16. Beslut om emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner och anställda samt
godkännande av överlåtelse
17. Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelsens ledamöter samt godkännande av
överlåtelse
18. Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut.
AKTIEÄGARENS BESLUTSFÖRSLAG
Aktieägare representerade cirka 30 procent av aktierna och rösterna i Bolaget och nedan benämnd
"Aktieägaren", har framlagt följande förslag till beslut:
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Aktieägaren föreslår att Hans Jacobsson väljs till ordförande vid årsstämman, eller vid hans förhinder, den som
styrelsen i stället anvisar.
Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 11)
Aktieägaren föreslår att styrelsen i Lohilo ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter samt ett registrerat
revisionsbolag som revisor.
Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor (punkt 12)
Den totala ersättningen till styrelseledamöterna föreslås vara 402 500 kronor att fördelas med 172 500 kronor till ordföranden samt 115 000 kronor till vardera styrelseledamot. Styrelsearvode ska inte utgå till VD Richard
Hertvig.
Aktieägaren föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.
Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 13)
För perioden fram till nästa årsstämma föreslås följande ledamöter bli omvalda: Hans Jacobsson, Therese
Lundstedt och VD Richard Hertvig. Anna Frick har avböjt omval. Förslag till en ledamot för nyval kommer att
offentliggöras så snart rekryteringen har slutförts.
Aktieägaren föreslår omval av Hans Jacobsson till styrelseordförande.
Detaljerad information om samtliga personer som föreslås bli valda till styrelseledamöter finns tillgänglig på
Lohilos webbplats, www.lohilofoods.com.
Val av revisor (punkt 14)
Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget BDO i Göteborg AB väljs till Bolagets revisorer för
perioden fram till nästa årsstämma. BDO i Göteborg AB har informerat om att den auktoriserade revisorn Katarina Eklund kommer att utses till huvudansvarig revisor om BDO i Göteborg AB väljs till revisor.
Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelsens ledamöter samt
godkännande av överlåtelse (punkt 17)
Aktieägaren föreslår att stämman beslutar om att bolaget ska emittera högst 200 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026 berättigande till nyteckning av 200 000 aktier i bolaget.
Rätt att teckna teckningsoptioner ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget med rätt
och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till styrelsens ledamöter enligt nedan. Överteckning kan inte ske.
Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor från
dagen för emissionsbeslutet på separat teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt
styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram
för deltagarna. Genom ett sådant program erbjuds deltagarna möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets
aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat intresse för bolagets och dess dotterbolags verksamhet och
resultatutveckling, till förmån för bolaget och dess aktieägare.
Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara.
Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget, innebärande att aktiekapitalet kan ökas med högst 8 400 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna genom teckning av högst 200 000 nya aktier.
Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier i bolaget under perioden från och med den 15 april 2026 till och med den 31 maj 2026.
Teckningskursen per aktie ska uppgå till ett belopp som fastställs på dagen för stämman enligt följande principer: slutkursen för bolagets aktie dagen före stämman, multiplicerat med 1,5. Kursen ska avrundas så att kursen blir jämna 10 öre.
Aktier som utfärdats efter teckning enligt dessa villkor medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och
tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. För nya aktier som utfärdats efter teckningen skall
överkursen tillföras fritt eget kapital. Teckningsoptioner som innehas av bolaget och som inte överlåtits enligt
detta förslag får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget. Eventuell makulering ska anmälas till
Bolagsverket för registrering.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden som krävs för
beslutets registrering.
Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga optionsvillkoren. Villkoren innehåller bland annat sedvanliga omräkningsprinciper. Optionsvillkoren kommer att finnas tillgängliga i enlighet med vad som anges nedan under rubriken "Handlingar".
Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Aktieägaren föreslår att stämman godkänner att bolaget överlåter teckningsoptioner på följande villkor. Rätt att
förvärva teckningsoptioner från bolaget ska tillkomma styrelsens ledamöter enligt följande:
Tecknare Antal teckningsoptioner
Hans Jacobsson 50 000
Richard Hertvig 50 000
Therese Lundstedt 50 000
Nyvald 50 000
Totalt 200 000
Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt
Aktieägarens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
Anmälan och tilldelning
Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 15 juni 2023 till och med den 30 juni 2023. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv. Överlåtelse till deltagare ska ske snarast efter aktuell anmälningsperiods utgång.
Pris och betalning m.m.
Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett
beräknat marknadsvärde per dagen för den aktuella överlåtelsen. Marknadsvärdet ska beräknas av en från
bolaget oberoende aktör med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Betalning ska ske kontant.
Aktier som utfärdats efter teckning enligt dessa villkor medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och
tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Utspädning
Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 200 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en
utspädning om cirka 0,9 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.
Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.
Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas
lösenpris kommer att överstiga aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för överlåtelsen till deltagarna i
programmet.
Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde som ovan angivet. Därmed uppkommer
inget sådant förmånsvärde för deltagarna som bolaget är skyldigt att erlägga sociala avgifter på.
Teckningsoptionsprogrammet medför således ingen ökad skattekostnad för bolaget.
Teckningsoptionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa
konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.
Beredning av ärendet
Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av extern rådgivare. Aktieägaren har därefter beslutat att
framlägga detta förslag till stämman. Ingen deltagare som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i
utformningen av villkoren.
Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.
Bolaget har inga övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.
Beslutsregler
För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG
Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 9)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier
och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa
årsstämma, besluta om nyemissioner av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Antalet aktier
som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.
Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Styrelsens bemyndigande skall omfatta rätt att besluta om kontantemission, apportemission eller att aktier,
konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Vid beslut om emission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt skall utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.
Förslaget om bemyndigande om emission ger styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra
fortsatt expansion såväl organiskt som genom förvärv.
Vidare ger bemyndigandet styrelsen en möjlighet att, vid var tid, optimera Bolagets kapitalstruktur.
Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan
visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Beslut om emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner och
ledande befattningshavare samt godkännande av överlåtelse (punkt 16)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bolaget ska emittera högst 540 000 teckningsoptioner av serie
2023/2026 berättigande till nyteckning av 540 000 aktier i bolaget.
Rätt att teckna teckningsoptioner ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget med rätt
och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till nyckelpersoner och anställda enligt nedan. Överteckning kan inte ske.
Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet på separat teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt
styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram
för deltagarna. Genom ett sådant program erbjuds deltagarna möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets
aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat intresse för bolagets och dess dotterbolags verksamhet och
resultatutveckling, till förmån för bolaget och dess aktieägare.
Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara.
Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget, innebärande att aktiekapitalet kan ökas med högst 22 680 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna genom teckning av högst 540 000 nya aktier.
Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier i bolaget under perioden från och med den 15 april 2026 till och med den 31 maj 2026.
Teckningskursen per aktie ska uppgå till ett belopp som fastställs på dagen för stämman enligt följande principer:
slutkursen för bolagets aktie dagen före stämman, multiplicerat med 1,5. Kursen ska avrundas så att kursen blir
jämna 10 öre.
Aktier som utfärdats efter teckning enligt dessa villkor medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och
tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. För nya aktier som utfärdats efter teckningen skall
överkursen tillföras fritt eget kapital. Teckningsoptioner som innehas av bolaget och som inte överlåtits enligt
detta förslag får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget. Eventuell makulering ska anmälas till
Bolagsverket för registrering.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden som krävs för
beslutets registrering.
Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga optionsvillkoren. Villkoren innehåller bland annat sedvanliga omräkningsprinciper. Optionsvillkoren kommer att finnas tillgängliga i enlighet med vad som anges nedan under rubriken "Handlingar".
Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att stämman godkänner att bolaget överlåter teckningsoptioner på följande villkor. Rätt att
förvärva teckningsoptioner från bolaget ska tillkomma följande kategorier av medarbetare:
Kategori Högsta antal optioner/person Högsta antal optioner/kategori
Ledningsgrupp och nyckelpersoner
Ledande Exportmarknad 100 000 (högst 2 personer) 200 000
Övriga ledande befattningshavare 50 000 (högst 4 personer) 200 000
Övriga nyckelpersoner 20 000 (högst 7 personer) 140 000
Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt
styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
Rätt att förvärva teckningsoptioner från bolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens
utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.
Anmälan och tilldelning
Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 15 juni 2023 till och med den 30 juni 2023. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt ange en
motsvarande anmälningsperiod för tillkommande medarbetare vars förvärv sker efter de initiala
anmälningsperiodernas utgång. Överlåtelse till anställda ska ske snarast efter aktuell anmälningsperiods utgång.
För överlåtelse till tillkommande anställda vid en senare anmälningstidpunkt ska villkoren vara desamma eller
motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske till det då aktuella
marknadsvärdet.
Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.
Pris och betalning m.m.
Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett
beräknat marknadsvärde per dagen för den aktuella överlåtelsen. Marknadsvärdet ska beräknas av en från
bolaget oberoende aktör med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Betalning ska ske kontant.
Aktier som utfärdats efter teckning enligt dessa villkor medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och
tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Utspädning
Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 540 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en
utspädning om cirka 2,4 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.
Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.
Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris kommer att överstiga aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för överlåtelsen till deltagarna i programmet.
Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde som ovan angivet. Därmed uppkommer
inget sådant förmånsvärde för deltagarna som bolaget är skyldigt att erlägga sociala avgifter på.
Teckningsoptionsprogrammet medför således ingen ökad skattekostnad för bolaget.
Teckningsoptionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa
konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.
Beredning av ärendet
Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av extern rådgivare. Styrelsen har därefter beslutat att
framlägga detta förslag till stämman. Ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i
utformningen av villkoren.
Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.
Bolaget har inga övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.
Beslutsregler
För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna
beslut (punkt 18)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att göra smärre justeringar som är nödvändiga för att
kunna registrera ärendena hos Bolagsverket och Euroclear.
Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt
aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna senast tre veckor innan årsstämman hos bolaget
och på bolagets hemsida, www.Lohilofoods.com samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och
uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna framläggs, och informationen lämnas, genom att de hålls
tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. Handlingarna kan begäras under adress Lohilo Foods AB,
Nylandavägen 2, 352 50 Växjö. eller per e-post: daniel.broman@lohilofoods.com
Växjö i april 2023
Lohilo Foods AB (publ)
Styrelsen

bottom of page