Kallelse till årsstämma i LOHILO Foods AB (publ) 

Kallelse till årsstämma 28e maj 2021

Aktieägarna i Lohilo Foods AB (publ), 556740-7050, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 maj 2021. Mot bakgrund av rådande pandemi, risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer således inte att äga rum. Poströstningen sker i sammarbete med Poströsta.se, röstningen är öppen t.o.m. den 27 maj 2021 på denna länk: https://postrost.web.verified.eu/?source=lohilo

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd. Fullständig kallelse samt andra bilagor finns att hitta nedan på denna sida.